CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: MONOCYTES BLOOD
Giới hạn bình thường: - 0.2 – 0.8 x 109/L (4 – 8%).
Chỉ định: Nhiễm trùng. - Cao: Lao, nhiễm trùng mãn, Carcinoma, Leukemia, sốt có hạch, sốt rét, bệnh Hodgkin’s - Thấp: Nhiễm trùng mãn, Brucellosis, nhiễm nội tâm mạc bán cấp, sốt rét, nhiễm Ricketsia, độc chất của thuốc.
Sinh lý:

[Trở về]