CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: MEAN CORPUSCULAR HAEMOGLOBIN (MCH)
Giới hạn bình thường: 27 – 31 pg. - Sơ sinh : 23 – 30 pg.
Chỉ định: Thiếu máu. - Cao: Pennicious Anemia (Vitamin B12 ?), thiếu Floric-Acid, nhịn đói, Reticulocytes, nhược tuyến giáp, Aplastic Anemia. - Thấp: Thiếu sắt, mất máu mãn, Sprue, Achlorhydria, có thai, Thalassemia Sideroblastic Anemia, Megaloblastic Anemia.
Sinh lý: Thường dùng để xác định loại thiếu máu MCV=Hb/RBC.

[Trở về]