CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: LACTATE BLOOD
Giới hạn bình thường: - Máu tĩnh mạch: 0.3–1.3 mmol/l. - Máu động mạch:0.3–0.8 mmol/l.
Chỉ định: Rối loạn biến dưỡng. - Cao: Lactic Acidosis, Diabetes Mellitus, suy tim ứ mạch (Congestive cardiac failure), Hypoxia Shock, các rối loạn biến dưỡng khác.
Sinh lý:

[Trở về]