CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: GROW HORMONE SERUM (GH)
Giới hạn bình thường: < 0.3 pg/ml. Trẻ em: > 1 pg/ml.
Chỉ định: Tăng trưởng bất thường. - Cao: Gigantism, Acromegaly, Stress. - Thấp: Dwarfism.
Sinh lý: Kích thích tố tăng trưởng của các mô non_endocrine được cung cấp bởi tuyến anteriorpituitary, lấy máu lúc đói, XN Insulin và Glucose tăng sự chính xác của biện luận kết quả

[Trở về]