CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: FIBRINOGEN BLOOD (FACTOR1)
Giới hạn bình thường: 2 – 6 g/l.
Chỉ định: Bất thường đông máu. - Cao: Hội chứng thận hư, Hodgkin’s Disease,Pemphigus, thuyên tắc phổi, có thai. - Thấp: Hội chứng tiêu sợi huyết, Hội chứng Waterhouse Triderichsen, Shock endotoxic, Abruptio Placentae, Intrauterine Foetal Death, Amniotic Fluid Embolism (Thuyên tắc ối), có thai.
Sinh lý:

[Trở về]