CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: DIGOXIN SERUM
Giới hạn bình thường: Giới hạn điều trị: 0.8 – 2 ng/ml. Độc tính: > 2 ng/ml.
Chỉ định: Digoxin trị liệu. - Điều chỉnh liều dùng giử ở mức độ giới hạn điều trị.
Sinh lý:

[Trở về]