CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: DEHYDOEPIANDROSTERONE SYLFATE BLOOD (DHEA_S)
Giới hạn bình thường: Sơ sinh: 4.4 – 9.2 mmol/l. Nam lớn: 5.3 – 9.2 mmol/l. Nữ trẻ con: 0.1 – 1.5 mmol/l. Nữ lớn: 2.0 – 9.0 mmol/l. Có thai: 1.0 – 3.0 mmol/l. TMK: 0.1 – 1.5 mmol/l
Chỉ định: XN chức năng tuyến sinh dục. - Cao: Khối u buồn trứng hoặc tinh hoàn, u nan buồn trứng (Polycystic Vary), Dtein Levewthal Syndrome, u thượng thận, Hyperplasia. - Thấp: Chậm dậy thì, suy chức năng tuyến sinh dục.
Sinh lý: Androgen là chất tiền thận của Testosteron (lấy mẫu lúc đói).

[Trở về]