CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: D – DIMER SERUM ( CROSS LINKED FIBRIN DERIVATIVE: RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH [DIC TEST])
Giới hạn bình thường: Âm tính hoặc < 0.2 mg/l.
Chỉ định: Thromboembolic dissorders. - Dương tính trị số cao.
Sinh lý:

[Trở về]