CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CREATININE NƯỚC TIỂU CLEARANCE
Giới hạn bình thường: Nam: 70 – 140 ml/min. Nữ: 70 – 130 ml/min.
Chỉ định: Xét nghiệm chức năng thận. - Cao: Muscular dystrophies, viêm cơ Myasthenia gravis, nhịn đói, cường giáp. - Thấp: Suy thận (Urea ?), nhược giáp, Amyotonia congenita
Sinh lý: Creatinine bài tiết ra bởi thận, số lượng nhiều là tình trạng tăng sự biến dưỡng, lượng giãm theo tuổi.

[Trở về]