CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CREATININE KINASE ISOENZYME SERUM
Giới hạn bình thường: CK – MB ratio < 6%. CK – MB factor < 10 U/L. CK – MB factor < 96% của CK Total. CK – BB không phát hiện.
Chỉ định: Thuyên tắc cơ tim. - Tỷ lệ CKMB/MB rất cao: Thuyên tắc cơ tim. - CK tổng hợp, MM rất cao & BB cao: Tổn thương nảo.
Sinh lý: MB factor có 4% CK trong cơ xương nhưng có đến 40% CK trong cơ tim, factor M là phần còn lại của CK ngoại trừ ở nảo còn một số Factor BB.

[Trở về]