CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: COAGULATION TIME (THỜI GIAN ĐÔNG MÁU [TC])
Giới hạn bình thường: < 10 phút
Chỉ định: Rối loạn đông máu. - Cao: Kháng đông tự liệu, thiếu yếu tố đông máu.
Sinh lý:

[Trở về]