CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CALCIUM NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: 2.5 – 7.5 mmol/ngày.
Chỉ định: Tuyến phó giáp trạng hoặc bệnh về xương. - Cao: Cường phó giáp trạng, calci máu cao, loãng xương. - Thấp: Suy thận,hộI chứng thận hư.
Sinh lý: Ảnh hưởng nhiều trên thức ăn.

[Trở về]