CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BLOOD GROUP (NHÓM MÁU)
Giới hạn bình thường: Loại A (A1 – A2), AB, B, O Yếu tố Rhesus: - Rh+ (87%) (genotype cDe, cDe, CDE). - Rh- (13%) (genotype cDe, cdE). - Rh+- (hiếm) (genotype Cde). Familial Factor, Kell, Duff, Lewis, Kidd…
Chỉ định: Truyền máu, tiểu phẩu, pháp y. - Phân loại máu và các yếu tố xác định máu bệnh nhân khi nhận máu người cho.
Sinh lý: Dùng máu O – cho tất cả, Máu AB – nhận tất cả

[Trở về]