CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BLEEDING TIME (TS)
Giới hạn bình thường: 1 –3 phút
Chỉ định: Rối loạn đông máu. - Cao: do thuốc (Aspirin, NSAIDS), Giảm tiểu cầu , Vin Willebrand’s disease.
Sinh lý: Bình thường với kháng đông liệu pháp, Heparin, waifarin, đếm tiểu cầu.

[Trở về]