CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BASE EXCESS – ARTERIAL BLOOD (KIỀM DƯ)
Giới hạn bình thường: (+3) – (-3 ) mmol/l
Chỉ định: Rối loạn biến dưỡng. - Cao: Kiềm biến dưỡng, toan hô hấp. - Thấp: Toan biến dưỡng, kiềm hô hấp.
Sinh lý: Lấy máu trong ống tráng Heparine đậy kín.

[Trở về]