CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ACETONE SERUM (KETONE)
Giới hạn bình thường: 0.05 - 0.35 mmol/l. 0.3 – 2 mg/100 ml.
Chỉ định: Tiểu đường – hôn mê, tiểu đường – toan máu.
Sinh lý: Carbohydrate nội bào ức chế chu trình Citric acid và biến dưỡng của thể Cetone.

[Trở về]