CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BARBITURATE SERUM
Giới hạn bình thường: Không có.
Chỉ định: Quá liều, kiểm tra điều trị. - Cao: quá liều.
Sinh lý: Hôn mê nếu hơn 90 – 170 mmol/l.

[Trở về]