CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: TUBERCURLIN SKIN TEST (IDR)
Giới hạn bình thường: - Âm tính.
Chỉ định: Tầm soát bệnh lao. - Dương tính > 10mm: Đã hoặc đang bị lao. Nghi ngờ (5-9mm): Đang bị lao, nhiễm chéo với các Mycobacterium khác, dị ứng. - Âm tính: 5mm
Sinh lý:

[Trở về]