CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: STEROIDS – 17 – HYDROXY SERUM
Giới hạn bình thường: - Nam: 7 – 19 jg/100ml. - Nữ: 9 – 21 jg/100ml.
Chỉ định: XN chức năng võ thượng thận. - Cao: Võ thượng thận tăng hoạt. - Thấp: Addison’s Disease.
Sinh lý:

[Trở về]