CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PROTHROMBINE TIME (PT, TQ)
Giới hạn bình thường: 12" – 16”. - Liều trị liệu: 20" – 30”.
Chỉ định: Rối loạn chảy máu. Dài: Thiếu Fibrinogen, Prothrombin, Factor V, X hoặc VII,bệnh gan,trị liệu thuốc kháng đông,thiếu Vitamin K.
Sinh lý: Factor ở mô (tính từ óc) Calchloride, Test được ủ và so sánh với chuẩn ghi nhận giờ đông máu.

[Trở về]