CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: POLYMERASE CHAIN REACTION BLOOD (PCR)
Giới hạn bình thường: - Âm tính.
Chỉ định: Trong các bệnh nhiễm. - Dương tính: Kết quả chuyên biệt cho các bệnh chọn lọc. (Ví dụ: Viêm gan Chỉ định, Viêm gan Biện luận, HBV_DNA, HCV_RNA, HBV_b.DNA, HCV_b.RNA, PCR/Lao).
Sinh lý:

[Trở về]