CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PH NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - 4.6 – 8 (TB = 6).
Chỉ định: Nhiễm trùng tiểu. - Thay đổi theo thức ăn. - Cao: Kiềm, nhiễm vi trùng đặc biệt Protens sp, suy thận toan máu, dùng thuốc kiềm hóa Nước tiểu. - Thấp: Acid, nhiễm vi trùng nhất là E.coli. - Thay đổi theo thức ăn. - Cao: Kiềm, nhiễm vi trùng đặc biệt Protens sp, suy thận toan máu, dùng thuốc kiềm hóa Nước tiểu. - Thấp: Acid, nhiễm vi trùng nhất là E.coli.
Sinh lý:

[Trở về]