CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OXALATE NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - 0.22 – 0.44 mol/ngày.
Chỉ định: Sạn thận - Cao: Có sự tạo thành sạn thận loại Calci Oxalate, bẩm sinh.
Sinh lý: Nên lấy mẫu 24 giờ, thay đổi theo thức ăn.

[Trở về]