CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ACETONE NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: Âm tính
Chỉ định: - Dương tính: Tiểu đường - toan máu.
Sinh lý:

[Trở về]