BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

Lactate Blood
Lactate Dehydrogenase Serum (LD – LDH)
LE Cells Blood
Luteinsing Hormone Serum (LH)
Lymphocytes Blood

[Trở về]