BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

C.Reactive Proteine Serum (CRP)
Calcium ion hoá máu
Calcium Nước tiểu
Calcium Serum
Cancer Associated Serum (C.A)
Carcino Embryonic Antigen Serum(C.E.A)
Catécholamine Nước tiểu
Cerebrospimal Fluid Cell (Dịch Nảo Tủy)
Ceruloplasmin Serum
Cholesterol Serum
Chorionic Ganadotrophin Human Beta (bHCG Serum)
Chorionic Ganadotrophin Human Nước tiểu ( HCG/ Urine)
Coagulation Time (Thời gian đông máu [TC])
Complement Serum (C3 & C4)
Cortisol Nước tiểu Free
Cortisol Serum
Cotinine Serum
Creatinine Kinase (CK) – Creatinine Phospho Kinase (CPK)
Creatinine Kinase IsoEnzyme Serum
Creatinine Nước tiểu Clearance
Creatinine Serum

[Trở về]